Loading

ПРОЕКТ

10 Aug '19

Актуализиране на Рамсарските информационни формуляри на 7 влажни зони - Рамсарски места - Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Атанасовско езеро, Езеро Вая, Местността Пода, Комплекс Ропотамо и Карстов комплекс Драгоманско блато

Възложител: Министерство на околната среда и водите
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на Договора: 05.04.2019 г.
Дата на приключване на Договора: 08.08.2019 г.
Териториален обхват: Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Атанасовско езеро, Езеро Вая, Местността Пода, Комплекс Ропотамо и Карстов комплекс Драгоманско блато
Статус: Приключен

Същност на пректа: Същността на изпълнение на проекта е да бъдат актуализирани Рамсарските информационни формуляри на 7 влажни зони – Рамсарски места.
Информацията за всяка влажна зона, включена в списъка на Рамсарската конвенция за влажните зони (Рамсарските места), се поддържа в стандартен формуляр т. нар. Ramsar Information Sheet (RIS-формуляр). Този формуляр съдържа основна информация за влажната зона като граници, площ, картен материал, критериите на конвенцията, поради които влажната зона е обявена като влажна зона с международно значение, информация за екологичните характеристики на влажната зона, биологичното разнообразие, типовете влажни зони, формиращи комплекса на Рамсарското място, отново съгласно критериите на конвенцията. 
Цели на проекта: Целта на Договора е да се извърши актуализиране на Рамсарските информационни формуляри на 7 влажни зони – Рамсарски места:
1. Дуранкулашко езеро;
2. Шабленско езеро;
3. Атанасовско езеро;
4. Езеро Вая;
5. Местността Пода;
6. Комплекс Ропотамо;
7. Карстов комплекс Драгоманско блато.
Нашият подход при изпълнение на проекта:
Сформиране на работен колектив;
Запознаване на колектива със сроковете и изискванията на Договора;
Набавяне, преглед и анализ на наличната информация;
Определяне на липсваща информация, набавяне и анализ на същата;
Актуализиране на Рамсарски информационни формуляри.
Резултати: Актуализирани Рамсарски информационни формуляри на 7 влажни зони - Рамсарски места - Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Атанасовско езеро, Езеро Вая, Местността Пода, Комплекс Ропотамо и Карстов комплекс Драгоманско блато.
Възложителят приема изпълнението на Договора с Констативен протокол от месец август 2019 г.