Loading

ПРОЕКТ

08 Nov '19

ОВОС на инвестиционно предложение „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ - Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+770,00

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“
Изпълнител: Консорциум „П Юнайтед – ВДП 2“
Дата на сключване на Договора: 08.06.2019 г.
Дата на приключване на Договора: Ноември, 2019 г.
Териториален обхват: землищата на гр. Оряхово, с. Лесковец и с. Селановци
Статус: Приключен

Същност на проекта: Инвестиционното предложение (ИП) се отнася до „Път ІІ-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ и е за изграждане на път – обход на град Оряхово.
Съществуващият път ІІ-11 „Лом – Козлодуй – Мизия – Оряхово – Крушовене – Никопол” е важна транспортна артерия от така наречения Крайдунавски маршрут. Участъкът осъществява транспортна връзка между населените места в община Оряхово и пристанищата Лом и Никопол, като реализацията на ИП ще доведе до подобряване на тази връзка.
Обходният път на гр. Оряхово има предназначение да изнесе автомобилния трафик от града, с което ще се подобрят санитарно-хигиенните условия на средата. Това подобрение ще се изрази в намаляване емисиите на вредни вещества, емитирани в приземния слой на атмосферния въздух, намаляване на нивата на шум и вибрации в градската зона, предотвратяване замърсяване на улични платна с евентуално разсипани превозвани товари, както и намален риск от ПТП в района на гр. Оряхово.
Цели на проекта: Целта на инвестиционното предложение е изграждане на обход на гр. Оряхово и е свързана с извеждане на транзитния, генериран и привлечен трафик извън централната част на гр. Оряхово, чрез изграждане на обходен път и надеждно отводняване на пътното тяло.
Нашият подход при изпълнение на проекта: 
Изготвяне на Задание за обхват и съдържание на ДОВОС на инвестиционното предложение.
Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост.
Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.
Изготвяне на Нетехническо резюме.
Провеждане на обществени обсъждания.
Резултати: Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ разгледа и одобри Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+770,00.