Loading

ПРОЕКТ

01 Jul '19

Проучване и планиране на опазването на биологичното разнообразие в трансграничния район с Република Гърция

Възложител: Фондация „Арбитра“
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на Договора: 15.03.2019 г.
Дата на приключване на Договора: 30.06.2019 г.
Териториален обхват: поречията на реките Арда и Места и планината Родопи
Статус: Приключен

Същност на проекта: Изпълнението на Договор за „Проучване и планиране на опазването на биологичното разнообразие в трансграничния район с Република Гърция“ е част от Проект „Опазване на биоразнообразието чрез устойчиво управление и опазване на редки видове и хабитати по поречията на реките Арда и Места и планината Родопи“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, изпълняван от публични и неправителствени организации от трансграничния район на Република България и Република Гърция.
Трансграничният район се характеризира с многобройни и значими природни ресурси, в т.ч. защитени територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000, чието съхранение е свързано със задълбоченото им проучване и формулиране на конкретни мерки за опазването им.
Проектът адресира въпросите за дългосрочното опазване на биоразнообразието в трансграничния район на България и Гърция (поречията на реките Арда и Места и планината Родопи), в т.ч. опазване на екологично значими територии и видове фауна и флора, част от които спадат към европейския коридор за миграция на птиците.
В качеството си на партньор по Проект „Опазване на биоразнообразието чрез устойчиво управление и опазване на редки видове и хабитати по поречията на реките Арда и Места и планината Родопи“, Фондация „Арбитра“ възложи на „П-Юнайтед“ ЕООД да извърши проучване и планиране на опазването на биологичното разнообразие в трансграничния район с Република Гърция.
Цели на проекта: Целите на изпълнението на Договора са свързани с:
- предоставяне на висококвалифицирана експертна помощ за изпълнение на дейностите и постигане на целите на проекта;
- принос към целите за опазване и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите в територии по поречията на реките Арда и Места и Родопи планина на територията на Република България, в т. ч. териториите от Натура 2000 и защитени територии, съгласно ЗЗТ;
- принос към постигане на целите на проекта, свързани с прилагане на общи стратегии и политики за опазване на видове и хабитати в трансграничния район на Република България и Република Гърция.
Нашият подход при изпълнение на проекта: 
- Набавяне на пространствените граници на поречията на р. Арда и р. Места;
- Набавяне на данни и информация за защитените зони и защитените територии в проектната територия;
- Създаване на обща ГИС база данни с инструментариум;
- Преглед на идентифицираните от Възложителя защитени зони, за които да бъде приложен Модел за оценка на риска, преценка за необходимостта от допълване на списъка със защитени зони и съгласуване с Възложителя на природни местообитания или видове, на които да се направи оценка на риска;
- Разработване на Модел за оценка на риска за видове и природни местообитания и извършване на оценка на риска за съгласуваните с Възложителя видове/природни местообитания;
- Изготвяне на Обяснителна записка към Модела за оценка на риска;
- Изготвяне на Доклад, с приложен подходящ картен материал за онагледяване на резултатите;
- Отправяне на мотивирано предложение към Възложителя за уязвими и приоритетни видове/местообитания, които да бъдат предмет на разработване на Стратегии за тяхното опазване;
- Разработване на стратегии за опазване на уязвими и приоритетни видове/местообитания.
Резултати: Създадена база данни за биоразнообразието в границите на изследваните територии по поречията на р. Арда, р. Места и планината Родопи. Разработен модел за оценка на риска за природни местообитания и видове от защитените зони от Натура 2000. Разработени стратегии за опазване на три от най-уязвимите видове/хабитати от защитените зони от Натура 2000 по поречието на р. Арда на българска територия.