Loading

НОВИНА

01 Nov '19

„П-Юнайтед“ ЕООД изготви Доклад за екологична оценка на проект на Актуализиран Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди (А-НПДУУП) в Република България

Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България е приет с Решение на Министерски съвет на 21 ноември 2012 г. и се преразглежда най-малко на всеки 5 години, като при необходимост се актуализира.
Актуализацията на Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди (А-НПДУУП) в Република България се изготвя в отговор на призива на Европейската комисия през 2017 г. към държавите-членки за предприемане на повече действия, чрез които се гарантира, че употребата на пестициди е устойчива и не излага на риск човешкото здраве или околната среда.
С Решение № ЕО-3/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Министъра на околната среда и водите е определено, че за A–НПДУУП следва да се извърши ЕО. Съгласно Решението, при извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е констатирано, че актуализираният план няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000.
Във връзка със сключен Договор между Българската агенция по безопасност на храните и „П-Юнайтед“ ЕООД, експертите от екипа на „П-Юнайтед“ ЕООД изготвиха Доклад за екологична оценка на А-НПДУУП.