Loading

ПРОЕКТ

01 Feb '18

Общинска програма за опазване на околната среда на територията на община Дългопол за периода 2017-2020 г.

Възложител: Община Дългопол
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на Договора: 20.11.2017 г.
Дата на приключване на Договора: 31.01.2018 г.
Териториален обхват: Територията на община Дълогпол
Стаутс: Приключен.

Същност на проекта: Програмата за опазване на околната среда на община Дългопол 2017-2020 г. е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Общинската програма е изготвена в тясно съответствие с принципите на Националната стратегия за околна среда (НСОС).
Програмата за опазване на околната среда на община Дългопол 2017-2020 г. съдържа анализ на състоянието на околната среда, на тенденциите, източниците на замърсяване и увреждане, както и на институционалната рамка, административните и икономически средства за осъществяване на политиката по опазване на околната среда. Програмата поставя основните цели и приоритети на местно ниво, както и посочва средствата за постигане на набелязаните цели.
Цели на проекта: Общинска програма за опазване на околната среда на територията на община Дългопол за периода 2017-2020 г.
Нашият подход при изпълнение на проекта:
- Изготвяне на анализ на средата.
- Изготвяне на SWOT анализ.
- Структуриране на визия за околната среда, генерална стратегическа цел, специфични стратегически цели.
- Изготвяне на План за действие.
Резултати: Изготвена Общинска програма за опазване на околната среда на територията на община Дългопол за периода 2017-2020 г.