Loading

НОВИНА

10 Dec '18

„П-Юнайтед“ ЕООД ще разработи национални стандарти за качество на почвите

На 08.12.2018 г., след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, Изпълнителна Агенция по Околната Среда възложи на „П-Юнайтед“ ЕООД Договор за: „Разработване на Национални стандарти за качество на почвите“.
Разработването на национални стандарти за качество на почвите се налага във връзка с изпълнение на поети ангажименти на България към: Стокхолмската конвенция, Регламент (ЕО № 850/2004) за покриване на изискванията за докладване на показатели по посочените устойчиви органични замърсители; Тематичната стратегия (СОМ)(2006)(0231) за качеството на почвите.
Извеждането на стандарти за качество на почвите ще послужи за разработването на Наредба за оценка състоянието и качеството на почвите и предприемане на действия за устойчиво управление.
Срокът за изпълнение на договора е една година.