Loading

НОВИНА

21 Sep '18

„П-Юнайтед“ ЕООД ще изготви Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018-2027 г.

След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), на 20.09.2018 г. бе сключен договор между Столична община, в качеството си на Възложител и „П-Юнайтед“ ЕООД, в качеството си на Изпълнител, за: „Разработване на Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018 – 2027 г.“.
Необходимостта от разработване на Общинската програма за опазване на околната среда произхожда от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Срокът за разработване на програмата е 180 дни и включва следните етапи и дейности:
1. Първи етап, включващ изпълнението на една основна дейност:
Дейност 1. Изготвяне на анализи, основни изводи и препоръки.
2. Втори етап, включващ изпълнението на една основна дейност:
Дейност 1. Отразяване бележките на Възложителя по предоставените от Изпълнителя резултати от Първи етап.
3. Трети етап, включващ изпълнението на две дейности:
Дейност 1. Разработване на Програма за опазване на околната среда 2018-2027 г., включително визия, приоритети и цели на стратегически цели и подцели.
Дейност 2. План за действие, организация, контрол и мониторинг за изпълнение на програмата.
4. Четвърти етап, включващ изпълнението на две дейности:
Дейност 1. Отразяване бележките на Възложителя по проекта на Програма за опазване на околната среда.
Дейност 2. Подготовка на презентации и подпомагане на Възложителя за представяне на проекта на общинска програма за околната среда на заседанията на комисиите на Столичен общински съвет (СОС) за разглеждането и приемането й.