Loading

НОВИНА

08 Nov '18

РИОСВ-Монтана с положителна оценка на ДОС на ОУП на община Георги Дамяново

Във връзка с изпълнението на Договор за изготвяне на: „Общ устройствен план на община Георги Дамяново, Екологична оценка и Оценка за съвместимост“, с Изпълнител ДЗЗД „Дамяново 2016“, „П-Юнайтед“ ЕООД, в качеството си на участник в ДЗЗД „Дамяново 2016“, изготви Доклад за оценка на съвместимостта (ДОС) на Общ устройствен план (ОУП) на община Георги Дамяново с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“ за опазване на дивите птици.
Заключението от ДОС е, че не се очакват значими отрицателни въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ и защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“.ОУП е съвместим с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Със Становище с Изх. № 3105/05.11.2018 г, Директорът на РИОСВ-Монтана оценява положително изготвения ДОС на ОУП на община Георги Дамяново.