Loading

НОВИНА

20 Sep '18

Положителна оценка на качеството на ДОС на ОУП на община Бойчиновци

 

Във връзка с Договор за подизпълнение на дейности по изготвяне на Екологична оценка и при необходимост Оценка за съвместимост на Общ устройствен план (ОУП) на община Бойчиновци, „П-Юнайтед“ ЕООД изготви Доклад за оценка на съвместимостта на Общ устройствен план на община Бойчиновци с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000517 „Портитовци - Владимирово“ и защитена зона BG0001037 „Пъстрина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Крайното заключение от Доклада за оценка на съвместимостта (ДОС) на ОУП е, че при изпълнение на предложената в Доклада алтернатива и прилагане на смекчаващите мерки, не се очакват значими отрицателни въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитена зона BG0001037 „Пъстрина“. Всички предвидени в ОУП дейности са съвместими с предмета и целите на опазване на защитената зона, както и за постигане на благоприятно природозащитно състояние на видове и местообитания. ОУП е съвместим с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001037 „Пъстрина“.
ОУП не предвижда устройствени зони в защитена зона BG0000517 „Портитовци - Владимирово“, но има такива, граничещи с нея. Не се очакват преки и косвени въздействия върху тази защитена зона при реализацията на ОУП. ОУП е съвместим с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000517 „Портитовци - Владимирово“.
Със Становище с Изх. № 2681/19.09.2018 г, Директорът на РИОСВ-Монтана дава положителна оценка на качеството на изготвения ДОС на ОУП на община Бойчиновци.