Loading

НОВИНА

02 Aug '18

РИОСВ-Перник съгласува Общ устройствен план на община Трън

Със Становище по Екологична оценка № ЕО 3-3/2018 Директорът на РИОСВ-Перник съгласува Общ устройствен план (ОУП) на община Трън.
Като участник в ДЗЗД „Планпроект Трън“, „П-Юнайтед“ ЕООД изготви Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) и Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Общ устройствен план на община Трън.
Въз основа на анализите и оценките в ДОС е заключено, че при спазване на смекчаващите мерки в ДОС, реализацията на ОУП на община Трън ще окаже незначително въздействие върху целостта и структурата на защитените зони в общината, както и върху видовете, предмет на опазване в тях. Всички предвидени в ОУП дейности са съвместими с предмета и целите на опазване на защитените зони.
В ДЕО е направено заключение, че ОУП не предполага значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, а напротив – очаква се комплексно положително, в т.ч. кумулативно въздействие при прилагане на мерките от ДЕО и ДОС.
След проведени консултации със заинтересованите страни и обществеността, обществено обсъждане на ОУП, ДЕО и ДОС и Експертен екологичен съвет, Директорът на РИОСВ-Перник съгласува ОУП на община Трън със Становище по Екологична оценка № ЕО 3-3/2018:
http://www.pk.riosv-pernik.com/images/docs/EO/stanovishteEO3-3.pdf