Loading

ПРОЕКТ

15 Dec '10

Община Пазарджик

"П-Юнайтед"  започва изготвяне на ДОВОС и ДОС на инвестиционно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците от регион Пазарджик” за кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС)включва оценка на две площадки – основна площадка и претоварна станция. За основната площадка ще бъде изготвена и оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона BG0002057 "Бесапарски ридове".

На основната площадка ще има разположени депо за отпадъци, инсталация за сепариране, съоръжения за компостиране, център за рециклиране и съоръжения за строителни отпадъци.
Претоварната станция ще включва съоръжения за предварително третиране (рециклиране) и компостираща площадка.

Горецитираният докладът за ОВОС ще бъде изготвен до края на месец Февруари, като се очаква цялата процедура да приключи до средата на годината.