Loading

НОВИНА

12 Mar '18

„П-Юнайтед“ ЕООД приключи успешно Четвърти етап от проект за изграждане на въздушна електропроводна линия 400 kV

В изпълнение на Четвърти етап от проект: „Изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план (парцеларен план); Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост; Технически проект и Проект за окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция), на територията на Република България“ през 2017 г. бе изготвен Окончателен ПУП-ПП за ВЛ.
Изготвеният окончателен ПУП-ПП бе приет от Технически съвет към Възложителя „ЕСО“ ЕАД и съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества по реда на ЗУТ и специални закони.
Окончателният ПУП-ПП бе разгледан на заседание на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРП) при Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Във връзка с проведения НЕСУТРП бе издадена Заповед № РД 02-15-20/09.03.2018 г. на МРРБ за одобряване на Окончателния ПУП-ПП, с което Четвърти етап от проекта приключи успешно.