Loading

НОВИНА

14 Dec '17

РИОСВ-Перник с положителна оценка на качеството на Доклад за оценка за съвместимост на проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Трън, изготвен от „П-Юнайтед“ ЕООД

В изпълнение на Договор за „Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Трън, вкл. Екологична оценка и Оценка за съвместимостта“ с Възложител: Община Трън и Изпълнител: ДЗЗД „Планпроект Трън“, „П-Юнайтед“ ЕООД (партньор в ДЗЗД „Планпроект Трън“) изготви Доклад за оценка на съвместимостта (ДОС) на проекта на ОУП на община Трън с предмета и целите на защитени зони от мрежата Натура 2000.
В ДОС е направен анализ на въздействието върху типовете природни местообитания, върху местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в засегнатите от ОУП защитени зони. Изготвени са количествени оценки за очакваните загуби или влошаване състоянието на местообитанията (площ) и видове (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони. Предложени са смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяването на плана.
Заключението в ДОС е, че при спазване на предвидените смекчаващи мерки, реализацията на ОУП на община Трън ще окаже незначително въздействие върху целостта и структурата на засегнатите защитени зони, както и върху видовете, предмет на опазване в тях.
Със Становище с Изх. № 08-00-125(14)/14.12.2017 г. Директорът на РИОСВ-Перник дава положителна оценка на качеството на изготвения Доклад за оценка на съвместимостта.