Loading

ОБЯВА

10 Jan '18

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩИНА СВИЩОВ,
гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
„ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ИМОТИ С №№ 000095, 000096, 000097“
Срещите ще се проведат на:
20.02.2018 г., от 11,00 часа, в сградата на Община Свищов, на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2.
20.02.2018 г., от 14,00 часа, в сградата на кметство на с. Хаджидимитрово, на адрес: с. Хаджидимитрово, община Свищов.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден, ot 8,30 do 17,00 часа, до 19.02.2018 г. в:
•Сградата на Община Свищов (Възложител) на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, отдел "Екология";
•Сградата на кметството на с. Хаджидимитрово на адрес: с. Хаджидимитрово, община Свищов;
•Сградата на РИОСВ-Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 68;
•Офисът на Изпълнителя - „П-Юнайтед“ ЕООД, гр. София 1756, бул. „Климент Охридски” № 14, етаж 5;
•Интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново
http://www.riosvt.org/ovos/stanovishta/;
•Интернет страницата на Възложителя – Община Свищов http://www.svishtov.bg/blanks_mcats.php?mid=2;
•Интернет страницата на Изпълнителя - „П-Юнайтед“ ЕООД.
Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда РИОСВ-Велико Търново на адрес:
http://www.riosvt.org/compatibility/konsultacii/ 
Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Възложителя – Община Свищов на адрес гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски ” № 2 или на срещите за обществено обсъждане.