Loading

НОВИНА

31 Aug '17

„П-Юнайтед“ ЕООД изготви успешно окончателен ПУП-ПП за нова въздушна електропроводна линия 400 kV

На 18.08.2017 г. се проведе заседание на Технически съвет към Възложителя „ЕСО“ ЕАД за разглеждане на предадения от „П-Юнайтед“ ЕООД , в качеството си на Изпълнител, проект на окончателен подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП).
Окончателният ПУП-ПП е изготвен като част от Четвърти Етап от проект: „Изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план (парцеларен план); Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост; Технически проект и Проект за окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция), на територията на Република България“.
След представяне на окончателния ПУП-ПП от експерти на Изпълнителя и проведена дискусия с Възложителя, Техническият съвет взе решение да приеме окончателния ПУП-ПП за нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица Изток – п/ст „Неа Санта“.
Като последен етап от изпълнението на проекта, предстои съгласуването на приетия окончателен ПУП-ПП със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества по реда на ЗУТ и специални закони.