Loading

НОВИНА

10 Aug '17

Експерти от „П-Юнайтед“ ЕООД допринесоха за успешно приключване на комплексна процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Монтюпе“ ЕООД

Монтюпе Груп е френско-канадскa индустриална група, призната за световен лидер в производството на алуминиеви изделия за автомобилната индустрия. В България е от 2006 г.
От 2012 г. след зачестяване на сигнали за неприятни миризми в източната част на гр. Русе, РИОСВ-Русе посочва като единствен източник предприятие „Монтюпе“ и издава препоръки за промяна на параметрите на Комплексното разрешително на предприятието, свързани с обхващане на всички източници на емисии от вентилационната система и вентилационни и пречиствателни съоръжения. От Дружеството отричат те да са източник на тези миризми и настояват действителните замърсители да бъдат открити и санкционирани.
През 2015 г. при проверка по време на техническа поддръжка на едно от съоръженията, без превишение на общата норма на завода, РИОСВ-Русе затваря  една производствена линия.
Незабавното приложение и самата санкция биват отменени от ВАС през 2016 г.
През 2016 г., без да е установено превишаване на допустимите норми, въз основа на извършена проверка с термо-камера на Гранична полиция, РИОСВ-Русе затваря едно производствено хале с 2 производствени линии, като издава предписания за пломбиране на разрешени по Комплексно разрешително прозорци, пожарни отвори и димни люкове, с изискване изпълнение на горните препоръки и актуализация на комплексното разрешително на дружеството.
С оглед да отговори на издадените предписания и модернизиране и уеднаквяване на инсталациите на „Монтюпе“ ЕООД, разрешени в комплексното разрешително, със съществуващите към момента на територията на предприятието, както и намаляване на въздействието върху околната среда и минимизиране на риска от неорганизирани емисии, „Монтюпе“ ЕООД изготвя инвестиционно предложение: „Модернизация на вентилационна система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав“. Инвестиционното предложение включва и изграждането на някои нови съоръжения, необходими за работата на съществуващите инсталации на площадката и водят до намаляване  на риска от изпускане на емисии и подобряване на условията на работа, както и подобряване на общия въздушен баланс на завода при новите условия.
„П-Юнайтед“ ЕООД  подкрепи „Монтюпе“ ЕООД в процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение като изготви професионално всички необходими документи и консултира Инвеститора по време на цялата процедура.
В ролята на медиатор с висок професионализъм „П-Юнайтед“, в сътрудничество с Френско-Българска търговска и индустриална камара, спомогна за успешното изпълнение на изключително тежката процедура.
В резултат Директорът на РИОСВ-Русе се произнесе с Решение № РУ-74-ПР/2017 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение, което няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и риск за човешкото здраве при изпълнение на определени условия. Част от условията са:
- Да се представи инвестиционна програма срещу замърсяването на въздуха в Русе.
- Да се спазват екологичните норми и законодателство.
- „Монтюпе“ ЕООД да въведе собствена система за мониторинг на атмосферния въздух, която да дава данни в реално време на населението в Русе.
С приключването на процедурата по ОВОС, беше успешно премината най-рисковата и важна стъпка от реализацията на инвестиционното предложение на “Монтюпе” ЕООД.