Loading

НОВИНА

03 Jun '17

„П-Юнайтед“ ЕООД приключи успешно изпълнението на Трети Етап от проект за изграждане на нова въздушна електропроводна линия 400 kV

На 02.06.2017 г. се проведе заседание на Технически съвет към Възложителя „ЕСО“ ЕАД за разглеждане на предадените от „П-Юнайтед“ ЕООД , в качеството си на Изпълнител, проектни части от Трети Етап: „Технически проект за нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица Изток – п/ст „Неа Санта““ от проект: „Изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план (парцеларен план); Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост; Технически проект и Проект за окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция), на територията на Република България“.
Техническият проект е разработен на база съгласуваното трасе за изграждане на електропровода по време на изпълнението на Първи Етап от проекта. Той е изготвен в рамките на 100 календарни дни, съгласно Договора за изпълнение.
След представяне на техническия проект от ескперти на Изпълнителя и проведена дискусия, Техническият съвет взе решение да приеме техническия проект за нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица Изток – п/ст „Неа Санта“, с което изпълнението на Трети етап от договора приключи успешно.