Loading

НОВИНА

01 Apr '17

„П-Юнайтед“ ЕООД приключи успешно втори етап от изпълнението на проект за изграждане на нова въздушна електропроводна линия

През март 2017 г. „П-Юнайтед“ ЕООД приключи успешно Втори етап: „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“ от проект: „Изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план (парцеларен план); Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост; Технически проект и Проект за окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция), на територията на Република България“ . Проектът се изпълнява по Договор, сключен по обществена поръчка, с Възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) и Изпълнител „П-Юнайтед“ ЕООД.
Електропроводът е с капацитет 1500 MW, при напрежение 400 kV. На територията на Република България въздушната линия е с дължина около 123 km и преминава през област Хасково и област Кърджали.
В доклада за ОВОС са обхванати всички фази на реализация на инвестиционното предложение – строителство, експлоатация, закриване и рекултивация, разгледани са алтернативни варианти за трасе на електропровода, както и „нулева алтернатива“, направени са равностойно описание, анализ и съпоставка на алтернативите, представени са изводи и мотиви за направения избор на трасе, като е взета предвид степента на въздействие върху околната среда.
Заключението, направено в Доклада за оценка на съвместимостта е, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони при спазване на определени условия и мерки. Реализирането на инвестиционното предложение по Вариант 1 на трасе на електропровода, няма да наруши целостта, структурата и функциите на защитените зони, поради загуба, увреждане и/или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове.
С Решение № 1-1/2017 г. Министърът на околната среда и водите одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17811