Loading

НОВИНА

15 Feb '17

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за нова въздушна линия

На 08 -10.02.2017 г. се проведоха шест срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - (п/ст) „Неа Санта“ /Република Гърция.
Срещите за общественото обсъждане се проведоха в общините Кирково, Момчилград, Кърджали, Хасково, Симеоновград и Харманли.
На срещите присъстваха представители на Възложителя „ЕСО“ ЕАД, Изпълнителя – „П-Юнайтед“ ЕООД, РИОСВ-Хасково, служители от шестте общини и други заинтересовани лица.
Присъстващите на срещите за общественото обсъждане имаха възможност да изкажат своето мнение и препоръки, да повдигнат своите въпроси по отношение на изготвените доклади. Всички получиха мотивирани отговори и изчерпателни разяснения по отношение на повдигнатите въпроси.
Общественото обсъждане приключи успешно, с висока оценка от присъстващите за доброто представяне на екипа, изготвил ДОВОС, вкл. ДОСВ на инвестиционното предложение.