Loading

НОВИНА

30 Sep '16

„П-Юнайтед“ ЕООД ще изготви Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС) на Общ устройствен план (ОУП) на община Трън

След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на 30.09.2016 г. бе сключен Договор между Община Трън, в качеството си на Възложител и ДЗЗД „План проект Трън“, в качеството си на Изпълнител, с предмет „Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Трън, вкл. Екологична оценка и Оценка за съвместимостта“.
Като участник в ДЗЗД „План проект Трън“, „П-Юнайтед“ ЕООД ще изготви Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) на проекта на Общия устройствен план на община Трън.
Изпълнението на Договора се състои от два етапа:
- Първи етап – Изготвяне на предварителен проект на ОУП на община Трън, Екологична оценка и Оценка за съвместимост.
- Втори етап – Изготвяне на Окончателен проект на ОУП на община Трън, окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимост.