Loading

ПРОЕКТ

09 Dec '10

"Инертни Материали Ямбол" АД

Към днешна дата "П-Юнайтед" успешно приключи и предаде на инвеститора Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Добив на мрамори  и мраморизирани варовици от находище “Каменец” в землището на с. Каменец, общ. Стралджа, обл. Ямбол”.

Инвестиционното предложение е за добив на мрамори и мраморизирани варовици от находище “Каменец” в землището на с. Каменец, общ. Стралджа, обл. Ямбол, с цел задоволяване нуждите на региона от подземни богатства – строителни материали, годни за производството на трошен камък за: асфалтобетонни покрития – горен и долен пласт; пътни основи, необработени със свързващи вещества за горен пласт при леко и средно движение и долен пласт при тежко движение; материали, добавъчни едри за обикновен бетон и производство на калциева вар І качество.
Предвижданата производителност на находището е 300 000 t/a готова продукция.

В екипа, изготвящ ДОВОС, участваха ключови експерти по геология, подземни води, качество на атмосферния въздух, биоразнообразие, почви и здравна защита на селищната среда, съгласно становище на МОСВ по Заданието за обхват и съдържание на ОВОС.

Целта на оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение беше да се определят, опишат и оценят преките и непреките въздействия върху човека и компонентите на околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, атмосферата, ландшафта, земните недра, природните обекти, минералното разнообразие и взаимодействието между тях.

Докладът за ОВОС обхвана всички фази на реализация на инвестиционното предложение - строителство, експлоатация, закриване и рекултивация. Разгледани бяха и алтернативни възможности във връзка с технологията и местоположението, както и „нулевата алтернатива”, т.е. нереализиране на инвестиционното предложение. Предложени са препоръки и мерки за намаляване на въздействието и решаване на евентуалните екологични проблеми при реализацията на инвестиционното предложение и неговото закриване, гарантиращи опазване здравето на хората, околната среда и устойчивото развитие на общината.