Loading

НОВИНА

27 Sep '16

„П-Юнайтед“ ЕООД ще изготви Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Общ устройствен план на община Георги Дамяново

След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Георги Дамяново възложи на ДЗЗД „Дамяново 2016“ да изготви: „Общ устройствен план на община Георги Дамяново, Екологична оценка и Оценка за съвместимост“.
Изпълнението на Договора се състои от 3 етапа:
- Изготвяне на предварителен проект на Общ устройствен план на община Георги Дамяново (ОУП);
- Изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС);
- Изготвяне на окончателен проект на ОУП.
Като участник в ДЗЗД, „П-Юнайтед“ ЕООД ще изготви Екологична оценка и Оценка за съвместимост на ОУП.