Loading

НОВИНА

23 Jan '17

Екологична оценка и оценка за съвместимост на Общ устройствен план на община Бойчиновци

„П-Юнайтед“ ЕООД сключи Договор за подизпълнение с предмет: „Дейности по изготвяне на Екологична оценка и при необходимост Оценка за съвместимост на Общ устройствен план на община Бойчиновци“.
Договорът е сключен във връзка с изпълнение на обществена поръчка за: „Изработване на Общ устройствен план на община Бойчиновци, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост“. Изпълнението на обществената поръчка е възложено по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от Община Бойчиновци на „Аркси“ ООД.
В изпълнение на своите ангажименти по Договора за подизпълнение на обществената поръчка, „П-Юнайтед“ ЕООД ще изготви:
- Екологична оценка на ОУП, вкл. Задание за обхват и съдържание на ЕО, както и Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана.
- Оценка за съвместимост с предмета и целите на защитени зони от мрежата Натура 2000.