Loading

НОВИНА

24 Jan '17

На заседание на ЕЕС към РИОСВ-София бе разгледана документацията по Екологична оценка на ОУП на Община Горна Малина

На 23.01.2017 г., в сградата на РИОСВ-София, се проведе заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-София. На заседанието бе разгледана документацията по Екологична оценка (ЕО) с приложен Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Горна Малина.
На заседанието присъстваха представители на Възложителя на ОУП – Община Горна Малина, представители на Изпълнителя на ЕО и ДОСВ – експерти от „П-Юнайтед“ ЕООД, представители на компетентния орган – РИОСВ-София, експерти от РЗИ, членове на състава на ЕЕС и други.
Главният архитект на Община Горна Малина представи накратко обхвата, задачите и предвижданията на ОУП на община Горна Малина.
Ръководителят на екипа експерти, изготвили документацията по Екологична оценка (ЕО) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), от „П-Юнайтед“ ЕООД, представи пред присъстващите основните постигнати резултати и заключения от докладите за ЕО и ДОСВ, направената оценка, предложените мерки.
В резултат от проведеното заседание, Директорът на РИОСВ-София издаде Становище по екологична оценка с № СО-01-01/2017 г., с което съгласува Общ устройствен план (ОУП) на община Горна Малина.
http://www.riew-sofia.org/files/PD%202017/EO%202017/Stanovishte_po_EO_CO-01-01-2017.pdf