Loading

НОВИНА

31 Jan '17

„П-Юнайтед“ ЕООД стартира изпълнението на Трети Етап от проект за изграждане на нова въздушна електропроводна линия

В края на Януари, 2017 г. „П-Юнайтед“ ЕООД започна изпълнението на Трети Етап: „Изготвяне на Технически проект за нова ВЛ 400 kV п/ст „Марица Изток – п/ст „Неа Санта““ от проект: „Изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план (парцеларен план); Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост; Технически проект и Проект за окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция), на територията на Република България“.
Техническият проект се изготвя на база съгласуваното трасе за изграждане на електропровода по време на изпълнението на Първи Етап от проекта.
Срокът за изпълнение на Трети Етап от проекта е 100 календарни дни.