Loading

НОВИНА

16 Jan '17

„П-Юнайтед“ ЕООД приключи успешно първи етап от изпълнението на проект за изграждане на нова въздушна електропроводна линия

През януари 2017 г. „П-Юнайтед“ ЕООД приключи успешно Първи етап: „Актуализиране на трасетата за нова (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“– п/ст „Неа Санта“ и изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план/ парцеларен план (ПУП/ПП)“ от проект: „Изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план (парцеларен план); Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост; Технически проект и Проект за окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция), на територията на Република България“ .
Проектът се изпълнява по Договор, сключен по обществена поръчка, с Възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) и Изпълнител „П-Юнайтед“ ЕООД.
В рамките на Първи етап от проекта е избрано трасе за новата въздушна електропроводна линия 400 kV и е изготвен проект за предварителен подробен устройствен план/парцеларен план (ПУП/ПП). Предварителният ПУП/ПП е съгласуван със заинтересованите ведомства, контролни органи и експлоатационни дружества и приет от Експертните съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към съответните засегнати общини.