Loading

НОВИНА

27 Dec '16

МОСВ с положителна оценка на качеството на Доклади за ОВОС и Оценка за съвместимост, изготвени от „П-Юнайтед“ ЕООД

МОСВ даде положителна оценка на качеството на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционно предложение: „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ (Република България) - (п-ст) „Неа Санта“ (Република Гърция)“.
Докладите са изготвени от експерти на „П-Юнайтед“ ЕООД, в изпълнение на Втори етап: Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост от проект: „Изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план (парцеларен план); Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост; Технически проект и Проект за окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция), на територията на Република България“.
ДОВОС и ДОС обхващат всички етапи на реализация на инвестиционното предложение – проектиране, строителство, експлоатация, закриване и рекултивация. Подробно и равностойно са разгледани и алтернативи за реализиране на инвестиционното предложение, вкл. „нулева алтернатива“. Направен е мотивиран избор на вариант на трасе, като са взети предвид технологичните възможности за реализиране на инвестиционното предложение, както и въздействията върху околната среда, биологичното разнообразие и здравето на хората.
Заключението на Доклада за ОВОС и Доклада за ОС е, че при спазване на препоръчаните мерки и спазване на нормативните изисквания, въздействието от реализирането на инвестиционното предложение върху околната среда ще бъде краткотрайно и ограничено.
Предстои провеждане на обществено обсъждане на ДОВОС, вкл. ДОСВ.