Loading

НОВИНА

03 Jan '17

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“

Предстои провеждане на обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република, чийто Изпълнител е "П-Юнайтед" ЕООД.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат на:
- 08.02.2017 г., от 13,30 часа, в сградата на Община Кирково, на адрес: 6884 Кирково, ул. „Дружба“ № 1.
- 08.02.2017 г., от 16,00 часа, в сградата на Община Момчилград, на адрес: 6800 гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12.
- 09.02.2017 г., от 10,00 часа, в сградата на „Бизнес Инкубатор“ гр. Кърджали, на адрес: 6600 гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12.
- 09.02.2017 г., от 15,00 часа, в сградата на Община Хасково, Заседателна зала „Хасково“, на адрес: 6300 гр. Хасково, пл."Общински" № 1.
- 10.02.2017 г., от 10,00 часа, в сградата на Община Симеоновград, на адрес: 6490 град Симеоновград, площад "Шейновски" №3.
- 10.02.2017 г., от 13,30 часа, в сградата на Община Харманли, конферентна зала, на адрес: 6450 гр. Харманли, пл. Възраждане № 1.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в:
- Сградата на Община Кирково на адрес: 6884 Кирково, ул. „Дружба“ № 1;
- Сградата на Община Момчилград на адрес: 6800 гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12;
- Сградата на Община Кърджали на адрес: 6600 гр. Кърджали, бул. „България“ № 41;
- Сградата на Община Хасково на адрес: 6300 гр. Хасково, пл."Общински" № 1;
- Сградата на Община Симеоновград на адрес: 6490 гр. Симеоновград, площад "Шейновски" № 3;
- Сградата на Община Харманли на адрес: 6450 гр. Харманли, площад Възраждане № 1;
- Сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), 1000 гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22;
- Сградата на РИОСВ-Хасково, 6300 гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 14;
- Сградата на Възложителя - Електроенергиен системен оператор ЕАД, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 201;
- Офисът на Изпълнителя - „П-Юнайтед“ ЕООД, гр. София 1756, бул. „Климент Охридски” № 14, етаж 5;
- Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ): http://www5.moew.government.bg/?page_id=45828;
- Интернет страницата на Възложителя - Електроенергиен системен оператор ЕАД: http://projects.eso.bg/, раздел Информация/ Съобщения.
Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Възложителя - ЕСО ЕАД, на адрес гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 201 или на срещите за обществено обсъждане.