Loading

ПРОЕКТ

15 Nov '16

„Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“

Възложител: Институт за гората при БАН
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на договора: 14.06.2016 г.
Дата на приключване на проекта: 13.10.2016 г.
Териториален обхват: Територията на Република България.
Статус: Приключен.

Същност на проекта:
Институт за гората при БАН проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на публична покана с предмет: „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“.
Процедурата е част от изпълнението на проект: „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB). TUNESinURB цели да инвентаризира 100% от урбанизираните екосистеми извън НАТУРА 2000 по отношение тяхното състояние и предоставяните от тях екосистемни услуги и да създаде дигитални карти. Проектът се финансира по програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, чрез Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.
В резултат от проведената процедура по реда на ЗОП, „П-Юнайтед“ ЕООД е избрана за изпълнител на „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“.
Цели на проекта: Биофизична оценка на състоянието на урбанизираните екосистеми в България.
Нашият подход при изпълнение на проекта: 
- Преглед и оценка на наличната литература за индикаторите в урбанизираните екосистеми на територията на страната.
- Събиране на база данни за индикаторите на състоянието на урбанизираните екосистеми по типове и под-типове, покриващи 100 % от територията на страната, без зоните по Натура 2000.
- Инвентаризация и набиране на база данни за индикатори в пилотните райони Варна, Марица, Карлово и Макрев и в обектите за теренна работа.
- Обработка и анализ на получените резултати от теренната работа.
- Преглед и анализ на събраната база данни за индикаторите на състоянието на урбанизираните екосистеми и създаване на информационна платформа по типове и под-типове, покриващи 100 % от територията на страната без зоните по Натура 2000.
- Оценка на състоянието на всички под-типове урбанизирани екосистеми на база наличните събрани бази данни по индикатори.
- Провеждане на теренна работа за валидиране на получените резултати за оценката на състоянието на екосистемите.
- Провеждане на срещи, демонстрации и анкетиране на заинтересованите институции и лица на местно ниво.
- Формулиране на изводи и препоръки по методологията за картиране и оценка на базата на получените резултати.
Предизвикателства и решения: Основно предизвикателство бе събирането на база данни за индикаторите на състоянието на урбанизираните екосистеми, предвид липсата на достатъчно и достоверни данни, трудната комуникация на институционално ниво.
Опитът на експертния екип от „П-Юнайтед“ ЕООД спомогна за преодоляване на предизвикателството и проектът приключи успешно в рамките на 4-месечния срок.
Резултати: Извършена биофизична оценка на състоянието на урбанизираните екосистеми в България.
Възложителят приема с Констативен протокол от 14.11.2016 г. Окончателния доклад за изпълнение на проекта.