Loading

НОВИНА

08 Dec '16

На 07.12.2016 г. се проведе заседание на Междуведомствена комисия (МК), на което бе разгледана документацията по Екологични оценки на Планове за управление на риска от наводнения

На 07.12.2016 г. в МОСВ, гр. София, се проведе заседание на Междуведомствена комисия (МК) – специализиран състав на ВЕЕС към МОСВ, на което бе разгледана документацията по Екологични оценки с приложени Доклади за оценка на степента на въздействие на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски, Черноморски и Западнобеломорски райони за басейново управление.
На заседанието присъстваха представители на възложителите и изпълнителите на Докладите по ЕО и ОС, представители на компетентния орган - МОСВ, на Министерство на здравеопазването, представители на неправителствени организации и други.
“П-Юнайтед” ЕООД, участник в консорциум „Екопроект-П-Юнайтед“ присъства на заседанието в качеството си на изпълнител на екологична оценка (ЕО) и оценка за степента на въздействие (ОСВ) на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Западнобеломорски район за басейново управление.
Ръководителят на екипа от  „П-Юнайтед“ ЕООД представи презентация за основните резултати и заключения от докладите за ЕО и ОСВ. Бяха представени постигнатите резултати от ЕО, основните предвиждания на плана, направената оценка, предложените мерки, анализ на получените становища и заключение.
Министърът на околната среда и водите издаде Становище по екологична оценка № 3-1/2016 г., с което съгласува проекта на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Западнобеломорски район за басейново управление (ЗБРБУ) 2016-2021 г.
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17235