Loading

НОВИНА

11 Nov '16

Обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка и Доклад за оценка на съвместимост на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление

На 10.11.2016 г. от 11 ч. в сградата на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“, Благоевград, се проведе обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка и Доклад за оценка на съвместимост  на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление.
В общественото обсъждане взеха участие експерти от „П-Юнайтед“ ЕООД, участник в консорциум „Екопроект – П-Юнайтед“, в качеството си на изпълнител на ДЕО и ДОСВ. Присъстваха още и представители на БДУВЗБР, заинтересованите страни и засегнатата общественост.
Общественото обсъждане бе открито от г-жа Нели Гоцева – Началник Отдел „Планове“ към БД „Западнобеломорски район“. Г-жа Нели Гоцева представи проекта на ПУРН пред присъстващите, неговите основни цели и предвидените мерки. Ръководителят на ДЕО и ДОСВ  от консорциум „Екопроект - П-Юнайтед“ – Елена Георгиева представи резултатите от ДЕО и ДОСВ. Заключенията от Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка на съвместимостта са, че реализирането на ПУРН ще доведе до общо положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
По време на общественото обсъждане не бяха повдигнати въпроси от присъстващите. Не бяха направени и възражения. Присъстващите на общественото обсъждане изразиха своето положително мнение за добре свършената от експертите работа.
Предстои внасяне на Искане за издаване на становище по Екологична оценка до компетентния орган - МОСВ.