Loading

НОВИНА

27 Oct '16

Обществено обсъждане на проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Горна Малина и Доклад за Екологична оценка на ОУП, вкл. ДОС

На 25.10.2016 г. в сградата на Община Горна Малина се проведе обществено обсъждане на проекта на Общ устройствен план (ОУП ) на община Горна Малина и Доклада за екологична оценка на ОУП, вкл. ДОС, който е самостоятелно приложение към ДЕО.
Общественото обсъждане бе открито от кмета на Община Горна Малина – инж. Ангел Жиланов. Присъстваха представители на Общината, на неправителствени организации и на други заинтересовани страни.
На общественото обсъждане присъстваха и експерти от фирма „П-Юнайтед“ ЕООД, в качеството си на изпълнител на Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка на съвместимостта на ОУП. Ръководителят на екипа представи Доклада за екологична оценка, вкл. Доклада за оценка на съвместимостта на проекта на ОУП с предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0001043 „Етрополе-Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Общественото обсъждане приключи успешно, с висока оценка от присъстващите за добре свършената работа. Представителите на неправителствените организации и заинтересованите страни изцяло подкрепят реализирането на ОУП.