Loading

НОВИНА

07 Oct '16

МОСВ даде положителна оценка на качеството на Доклад за оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломрски район за басейново управление, изготвен от обединение ДЗЗД „Екопроект – П-Юнайтед“

В изпълнение на дейностите по обществена поръчка „Изготвяне на Екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление“, „П-Юнайтед“ ЕООД, участник в обединение ДЗЗД „Екопроект – П-Юнайтед“, изготви Доклад за оценка на съвместимостта (ДОС) на проекта на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Западнобеломорски район за басейново управление с предмета и целите на защитени зони от мрежата Натура 2000.
Основна функция на ПУРН е чрез изпълнение на поставените цели, предприемане на изпълнението на предвидените мерки, обществеността и околната среда, подложени на риск, да бъдат максимално подготвени и защитени.
Основен елемент на ПУРН са предвидените в него мерки. Te са разделени на структурни и неструктурни. Пряко въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000, които попадат в териториалния обхват на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“, се очаква от реализирането на структурните мерки.
Екипът от експерти, участвали в изработването на ДОС, констатира, че пряко въздействие от реализирането на ПУРН, се очаква върху следните защитени зони от мрежата Натура 2000:
Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (съгласно Директива 92/43/ЕИО):
- ЗЗ BG0001012 „Земен“;
- ЗЗ BG0001013 „Скрино“;
- ЗЗ BG0000366 „Кресна - Илинденци“;
- ЗЗ BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.
Защитени зони за опазване на дивите птици (съгласно Директива 2009/147/ЕИО):
- ЗЗ BG0002003 „Кресна“;
- ЗЗ BG0002098 „Рупите“.
Защитена зона по двете директиви - Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕИО:
- ЗЗ BG0000209 „Пирин“.
В изготвения ДОС, екипът от експерти предлага набор от общи смекчаващи мерки – отнасящи се до реализацията на ПУРН като цяло и специфични смекчаващи мерки – отнасящи се до реализацията на конкретни мерки в определени защитени зони. Предложените смекчаващи мерки са насочени към предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяването на ПУРН върху защитените зони.
Общото заключение е, че при прилагане на предложените смекчаващи мерки, ПУРН за Западнобеломорски район за басейново управление е съвместим с предмета и целите на разглежданите защитени зони.
С писмо с изх. № НСЗП-350/30.09.2016 г. Министърът на околната среда и водите дава положителна оценка на качеството на Доклада за оценка на съвместимостта на проекта на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломрски район за басейново управление.