Loading

НОВИНА

15 Jun '16

Институт за гората при БАН определи „П-Юнайтед“ ЕООД за изпълнител на договор за „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“

След проведена процедура по ЗОП, „П-Юнайтед“ ЕООД бе определена от Институт за гората при БАН за изпълнител на договор за „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“, която е част от проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB).
Във връзка с изпълнение на договора „П-Юнайтед“ ЕООД ще:
- Направи преглед и оценка на наличната литература за индикаторите в урбанизираните екосистеми на територията на страната.
- Събере база данни за индикаторите на състоянието на урбанизираните екосистеми по типове и подтипове, покриващи 100 % от територията на страната без зоните по Натура 2000.
- Направи инвентаризация и набере база данни за индикатори в пилотните райони Варна, Марица, Карлово и Макреш и в обектите на теренна работа.
- Обработи и анализира получените резултати от теренната работа.
- Създаде информационна платформа по типове и подтипове урбанизирани екосистеми.
- Оцени състоянието на всички подтипове урбанизирани екосистеми.
- Извърши теренна работа за валидиране на получените резултати и за оценката на състоянието на екосистемите.
Срокът за изпълнение на публичната покана е 4 месеца.