Loading

НОВИНА

29 Jul '16

РИОСВ-София даде положителна оценка на качеството на Доклад за оценка за съвместимост на проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Горна Малина, изготвен от „П-Юнайтед“ ЕООД

„П-Юнайтед“ ЕООД изготви Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Горна Малина с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001043 „Етрополе-Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Целта на ДОСВ е изясняване и оценяване на възможни негативни въздействия, които могат да възникнат при реализиране на ОУП.
Проектът на ОУП на община Горна Малина предвижда промяна в площите на урбанизирани територии, земеделски земи – ниви, пасища, ливади, гори и храсти в земеделска земя, необработваеми земеделски земи, военни терени, включени в защитената зона. Проектират се нови проектни елементи – рекреационна устройствена зона за друг вид отдих, рекреационна устройствена зона за ваканционно селище и територии с възможна промяна на предназначението.
В разработения Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) екипът на „П-Юнайтед“ ЕООД предлага смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяването на плана върху защитената зона.
Общото заключение от ДОСВ е, че при прилагане на предложените смекчаващи мерки, ОУП на община Горна Малина е съвместим с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001043 „Етрополе-Байлово“.
С писмо с Изх. № 08-00-7589 от 28.07.2016 г. Директорът на РИОСВ-София дава положителна оценка на качеството на ДОСВ върху предмета и целите на защитена зона BG0001043 „Етрополе-Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.