Loading

НОВИНА

15 Mar '16

„П-Юнайтед“ ЕООД започва работа по дейности, свързани с изграждане на нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция)

След проведена процедура по ЗОП, “Електроенергиен системен оператор” ЕАД възложи на „П-Юнайтед“ ЕООД изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план (парцеларен план); Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост; Технически проект и Проект за окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“ (Република България) – п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция), на територията на Република България“.
Предметът на обществената поръчка е в съответствие с утвърдения план за развитие на електропреносната мрежа на Р. България за периода 2015 -2024 г. и инвестиционната програма на ЕСО ЕАД за 2015 г.
Изпълнението на поръчката обхваща четири етапа:
Първи етап: Актуализиране на трасетата за нова (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“– п/ст „Неа Санта“ и изготвяне на проект за предварителен подробен устройствен план/ парцеларен план (ПУП/ПП);
Втори етап: Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост.
Трети етап: Технически проект за нова (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“– п/ст „Неа Санта“;
Четвърти етап: Проект за окончателен подробен устройствен план/ парцеларен план (ПУП/ПП) за нова (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица - Изток“– п/ст „Неа Санта“.
Срокът за изпълнение на договора е 640 дни.