Loading

ПРОЕКТ

11 Dec '15

ОВОС на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на свинекомплекс „Биляна““

Възложител: „Биляна“ ООД
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на договора: 01.02.2014 г.
Дата на приключване на проекта: 10.12.2015 г.
Териториален обхват: ПИ № 000158 и ПИ № 000159 в землището на с. Българско Сливово, община Свищов.
Статус: Изпълнен.
Същност на проекта: Инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на свинекомплекс „Биляна““ предвижда реконструкция и модернизация на съществуващ свинекомплекс чрез: обединяване и модернизация на свинарник (обор) № 20 и 21 в един общ обор, модернизиране на родилно, модернизиране и разширяване на „нов обор за 750 свине майки и до 2000 прасета за угояване“ – увеличаване на капацитета до 6 000 прасета за угояване и до 1500 свине майки, изграждане на втора водоплътна лагуна, изграждане на инсталация за биогаз с мощност 1 MW, когенерация на биодизел 500 kW, преустройство и разширение на кланица, цех за производство на деликатеси, разширяване на силозно стопанство.
Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, инвестиционното предложение подлежи на задължителна оценка оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Цели на проекта: Целта на оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение е да определи, опише и оцени преките и непреките въздействия от неговата реализация върху човека и компонентите на околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, атмосферата, ландшафта, земните недра, природните обекти, минералното разнообразие и взаимодействието между тях.
Нашият подход при изпълнение на проекта:
Изготвяне на Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционното предложение.
Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.
Изготвяне на Нетехническо резюме.
Сравнение на предлаганата технология с най-добрите налични техники за основните дейности при експлоатация на свиневъдни ферми и доказване прилагането на НДНТ.
Математическо моделиране на атмосферните замърсители.
Провеждане на обществено обсъждане.
Предизвикателства и решения: Благодарение на активното съдействие от страна на Възложителя и високия професионализъм и добра организация на „П-Юнайтед“ ЕООД, екипът се справи безпрепятствено с възложената дейност.
Резултати:  Експертният екологичен съвет при РИОСВ-Велико Търново разгледа и одобри Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение на „Биляна“ ООД