Loading

НОВИНА

16 Jul '16

„П-Юнайтед“ ЕООД, участник в обединение ДЗЗД „Екопроект – П-Юнайтед“, започна изготвяне на Екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление

След проведена процедура по реда на ЗОП, Басейнова Дирекция за управление на водите Западнобеломорски район определи обединение ДЗЗД „Екопроект – П-Юнайтед“ за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление“.
Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) се изготвя за територията на Западнобеломорски район за басейново управление, който обхваща водосборните области на основните реки Струма, Места и Доспат. В обхвата на района за басейново управление попадат 25 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 19 защитени зони за опазване на дивите птици.
Планът допринася за повишаване на осведомеността и разбирането на риска от наводнения от обществеността, държавните ведомства и други организации. Той създава възможност за активен, иновативен, ефективен и интегриран подход за управлението на риска от наводнения. Основава се на 5 приоритета, 17 цели и 522 мерки, групирани според принадлежността им към специфичните аспекти на управлението на риска от наводнения.
„П-Юнайтед“ ЕООД, като участник в обединение ДЗЗД „Екопроект – П-Юнайтед“, ще участва в:
1. Изготвяне на Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление.
2. Изготвяне на оценка на съвместимостта на проекта на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление с предмета и целите на защитени зони от мрежата Натура 2000.
3. Изготвяне на SWOT анализ на проекта на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 5 месеца.