Loading

НОВИНА

19 Aug '16

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Биляна“ ООД, подготвено от „П-Юнайтед“ ЕООД е оповестено за обществен достъп

 „П-Юнайтед“ ЕООД изготви заявление за издаване на комплексно разрешително на свинекомплекс „Биляна“ ООД във връзка с планирано разширяване капацитета на свинекомплекса.
С Писмо с изх. № КР-3734 от 10.08.2016 г. Изпълнителният Директор на Изпълнителна Агенция по околна среда (ИАОС) уведоми Възложителя, че започва процедура по издаване на комплексното разрешително. Заявлението за издаване на комплексно разрешително е оповестено за обществен достъп.
 http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices