Loading

НОВИНА

27 Jul '16

Актуализация на комплексно разрешително на "Метал" АД

„П-Юнайтед“ ЕООД приключи успешно възложена дейност от „Метал“ АД по преразглеждане и при необходимост – актуализиране на комплексно разрешително, поради експлоатация на действащи инсталации и съоръжения за повърхностна обработка на метали в категория промишлени дейности.
„Метал“ АД гр. Варна е специализиран производител на секретни заключващи системи, строителен и мебелен обков, метални врати, цинково-алуминиеви сплави и стоманени ленти.
Работата на „П-Юнайтед“ ЕООД по изпълнение на дейността се изразява в качествено и своевременно изготвяне на следната документация:
Приложение № 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (НУРИКР), с включени в него предложените промени.
Сравнение на предложените промени с най-добрите налични техники (НДНТ), доказателство за прилагане на НДНТ.
Доклад за базовото състояние.
Изготвяне на ново математическо моделиране.
Изготвянето на документацията по възложената дейност е свързано с прилагане на съвременни и актуални методи на работа, както и съобразяване в максимална степен с очакванията на ИАОС.