Loading

ОБЯВА

11 Mar '16

„Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“

Като изпълнител на Договор № 34-ИКПО/25.09.2015 г., „П-Юнайтед“ ЕООД, ви съобщава, че на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2016 г.) „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, Уведомява обществеността, че има инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“.