Loading

ПРОЕКТ

07 Nov '15

Разработване на план за управление на резерват „Бели Лом“ и разработване на план за управление на защитена местност „Ломия“, включително и изработване на специализирана карта

Възложител: РИОСВ - Русе
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на договора: 30.04.2014 г.
Дата на приключване на проекта:. 15.12.2014 г.
Териториален обхват: резерват „Бели Лом“ и защитена местност „Ломия“
Статус: Приключен.

Същност на проекта: В качеството си на бенефициент по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна“ и резерват „Бели Лом““, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, РИОСВ – Русе проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител с предмет: „Разработване/актуализиране на планове за управление на резерват, поддържан резерват и защитени местности в териториалния обхват на РИОСВ – Русе“, с 2 обособени позиции.
„П-Юнайтед“ ЕООД бе избран за изпълнител на Обособена позиция № 2: „Разработване на план за управление на резерват „Бели Лом” и разработване на план за управление на защитена местност „Ломия”, включително и изработване на специализирана карта.”

Цели на проекта: Планове за управление на резерват „Бели Лом” и защитена местност „Ломия”, включително и специализирана карта.

Нашият подход при изпълнение на проекта: 
Идентифициране и набиране на наличната информация.
Извършване на теренна работа от експертни екипи, включително таксация на горските територии с цел набиране на необходимата допълнителна информация.
Провеждане на работни срещи, както официални, така и в оперативен порядък.
Анализ на данните и оценка на екологичната и социално-икономическа значимост на защитените територии, вкл. отчитане на основните заплахи и набелязване на дългосрочни цели и ограничения.
Изготвяне на дългосрочни и краткосрочни програми, планове и проекти.
Провеждане на обществено обсъждане на плана за управление на резерват „Бели Лом“.

Предизвикателства и решения: Кратък срок за изпълнение на Договора.
Организираната схема на работа на „П-Юнайтед“ ЕООД допринесе за успешно и навременно приключване на проекта в рамките на 8-месечния срок.

Резултати: Утвърдени планове за управление на резерват „Бели Лом“ и защитена местност „Ломия” със Заповед № РД-703 от 23 октомври 2015 г. на Министъра на околната среда и водите.