Loading

ПРОЕКТ

14 Jan '16

Планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас.

Възложител: РИОСВ-Бургас
Изпълнител: Консорциум „Стратегическо планиране 2014“, с водещ партньор „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на договора: 19.08.2014 г.
Дата на приключване на проекта: 30.04.2015 г.
Териториален обхват: Резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ – Бургас.
Статус: Приключен.

Същност на проекта: Като управляващ орган на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлица” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии” („Вельов вир“), „Атанасовско езеро" и „Ардачлъка“, РИОСВ – Бургас проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител с предмет: „Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлица” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии” („Вельов вир"), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати „Атанасовско езеро" и „Ардачлъка““ с девет обособени позиции.
Процедурата е част от изпълнението на проект: „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ – Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“, по който РИОСВ – Бургас е бенефициент. Проектът е финансиран чрез приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
Консорциум „Стратегическо планиране 2014“, с водещ партньор „П-Юнайтед“ ЕООД, спечели деветте обособени позиции от обществената поръчка.

Цели на проекта: Планове за управление на защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас.

Нашият подход при изпълнение на проекта: 
Идентифициране и набиране на наличната към момента информация за всяка една от защитените територии.
Провеждане на теренни проучвания и експедиции, вкл. таксация на горските територии, с цел да се набавят необходимите допълнителна информация и материали.
Провеждане на работни срещи, както официални, така и в оперативен порядък.
Анализ на данните и оценка на екологичната и социално-икономическа значимост на защитените територии.
Осигуряване на база от данни за защитените територии и набелязване на мониторингови схеми за нейното допълване.
Определяне на режимите и нормите за ползване на съответните територии.
Идентифициране на основните заплахи за защитените територии и набелязване на дългосрочните цели и ограничения.
Изготвяне на дългосрочни и краткосрочни програми, планове и проекти.
Провеждане на обществени обсъждания за поддържаните резервати.

Предизвикателства и решения: Изключително кратък срок за изпълнение на деветте договора.
Висококвалифицираният и опитен екип от експерти на „П-Юнайтед“ ЕООД преодоля това предизвикателство и проектът приключи успешно в рамките на 8-месечния срок.

Резултати: Утвърдени планове за управление на резервати „Силкосия“, „Витаново“, „Узунбуджак“, „Средока“, „Орлица“, „Тисовица“ и поддържани резервати „Вельов вир“ и „Пясъчната лилия“.
Заповед № РД-865 от 30 декември 2015 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на плановете.
Предстои утвърждаването на плановете за управление на резерват „Ропотамо“, поддържан резерват „Ардачлъка“ и поддържан резерват „Атанасовско езеро“.