Loading

ПРОЕКТ

08 Aug '15

Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене“, резерват „Горната кория“ и поддържан резерват „Ибиша“

Възложител: РИОСВ - Монтана
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на договора: 02.04.2014 г.
Дата на приключване на проекта: 30.10.2014 г.
Териториален обхват: резерват „Чупрене“, резерват „Горната кория“ и поддържан резерват „Ибиша“
Статус: Приключен.

Същност на проекта: РИОСВ – Монтана, в качеството си на управляващ орган на резерват „Чупрене“, резерват „Горната кория“ и поддържан резерват „Ибиша“, проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Разработване на планове за управление на резерват „Чупрене“, резерват „Горната кория“ и поддържан резерват „Ибиша““ за избор на изпълнител. В резултат РИОСВ – Монтана възложи на „П-Юнайтед“ ЕООД да изготви плановете за управление на трите защитени територии.
Процедурата се проведе в изпълнение на дейностите по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Цели на проекта: Планове за управление на резерват „Чупрене“, резерват „Горната кория“ и поддържан резерват „Ибиша“. 

Нашият подход при изпълнение на проекта:
Идентифициране и анализ на наличната към момента информация за всяка една от трите защитени територии.
Провеждане на теренни проучвания и експедиции, вкл. таксация на горските територии, с цел да се набави необходимата допълнителна информация.
Провеждане на работни срещи, както официални, така и в оперативен порядък.
Анализ на данните и оценка на екологичната и социално-икономическа значимост на защитените територии.
Осигуряване на база от данни за защитените територии и набелязване на мониторингови схеми за нейното допълване.
Определяне на режимите и нормите за ползване на съответните територии.
Идентифициране на основните заплахи за защитените територии и набелязване на дългосрочните цели и ограничения.
Изготвяне на дългосрочни и краткосрочни програми, планове и проекти.
Провеждане на обществено обсъждане за всяка една от защитените територии. 

Предизвикателства и решения: Изключително кратък срок за изпълнение на Договора.
Благодарение на висококвалифицирания екип от експерти на „П-Юнайтед“ ЕООД и организираната схема на работа, проектът приключи успешно и в рамките на шестмесечния срок.

Резултати: Плановете за управление на резерват „Чупрене“, резерват „Горната кория“ и поддържан резерват „Ибиша“ са първите утвърдени планове за управление на защитени територии, разработени по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“.
Плановете за управление на защитените територии са утвърдени със Заповед № РД-572 от 6 август 2015 г. на Министъра на околната среда и водите.