Loading

ПРОЕКТ

10 Oct '15

Изследване на морфологичния състав на генерираните на територията на община Вълчи дол твърди битови отпадъци и подготовка на Общинска програма за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Възложител: Община Вълчи дол
Изпълнител: „П-Юнайтед“ ЕООД
Дата на сключване на договора:
21.03.2015 г.
Дата на приключване на проекта:
02.10.2015 г.
Териториален обхват:
община Вълчи дол
Статус:
Изпълнен.

Същност на проекта:
Законът за управление на отпадъците вменява на кметовете на общините да разработват и изпълняват програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Изготвянето на такава програма е резултат от задълбочено проучване, анализ на комплекс от фактори и идентифициране на насоки за развитие. Съществен елемент, определящ управлението на отпадъците, е техният морфологичен състав.
В изпълнение на своите ангажименти, произтичащи от Закона за управление на отпадъците, Община Вълчи дол възложи на „П-Юнайтед“ ЕООД да извърши проучване върху морфологичния състав на битовите отпадъци и да изготви Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

Цели на проекта: Основна цел на проекта е да идентифицира стратегически цели, чието изпълнение да гарантира на Община Вълчи дол устойчиво управление на отпадъците за периода до 2020 г. и постигане на съответствие с националното и европейско законодателство. Друга ключова цел е да се набави информация относно състава на генерираните битови отпадъци. Тази информация е изключително важна за вземането на правилни решения за управлението им и оразмеряване на системите, инсталациите и съоръженията за тяхното третиране.

Нашият подход при изпълнение на проекта
„П-Юнайтед“ ЕООД направи проучване върху текущото състояние на общината по отношение на управлението на отпадъците. 
 „П-Юнайтед“ ЕООД анализира националното законодателство в областта на управление на отпадъците и идентифицира ангажиментите на Общината, произтичащи от него.
"П-Юнайтед“ ЕООД анализира силните и слаби страни на Общината в областта на управление на отпадъците.
 „П-Юнайтед“ ЕООД извърши морфологичен анализ на състава на битовите отпадъци, генерирани на територията на общината. Резултатите показаха, че с най-голям дял са фракциите „пластмаса“, „метали“ и „текстил“.
„П-Юнайтед“ ЕООД направи прогноза за количеството и състава на битовите отпадъци в периода 2015-2020 г. по години.
"П-Юнайтед" ЕООД проведе консултации с обществеността и заинтересованите страни и предвид получените мнения и предложения, идентифицира 4 стратегически цели, съпътствани от 8 оперативни цели и 7 подпрограми. Всяка една от подпрограмите е придружена с план за действие към нея. 

Предизвикателства и решения: Съществено предизвикателство по време на работата по проекта бе събирането на данни за количествата отпадъци от различните типове генератори и фирмите по оползотворяване, поради остарялата система за отчитане. „П-Юнайтед“ ЕООД се справи като взе под внимание множество фактори, оцени и доколкото е възможно елиминира недостатъците. За улеснение в работата занапред, в Общинската програма за управление на отпадъците, „П-Юнайтед“ ЕООД препоръчва внедряване на информационна система за управление на отпадъците в Община Вълчи дол, създаване и поддържане на електронен регистър за обектите по управление на отпадъците, които подлежат на контрол от Общината, изготвяне на годишни планове и годишни отчети за осъществяване на контрол по управление на отпадъците от Общината.

Резултати: В резултат „П-Юнайтед“ ЕООД предостави в срок на Община Вълчи дол Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол за периода 2014-2020 г., съпътствана от три приложения и Доклад за морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните на територията на община Вълчи дол твърди битови отпадъци.
Изпълнението на предложените от „П-Юнайтед“ ЕООД мерки, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците, гарантира устойчиво управление на битовите отпадъци по време на програмния период и достигане на поставените цели.