Loading

ПРОЕКТ

18 Mar '10

Oбщина Берковица

"П-Юнайтед" започна изготвянето на Екологична оценка на изменение на общия устройствен план (ОУП) на СТК "Берковски Балкан".

Към екологичната оценка, екип експерти на "П-Юнайтед" ще изготви и Оценка за съвместимост на плана с предмета и целите на защитени зони по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.