Loading

ПРОЕКТ

20 Aug '14

П-Юнайтед спечели обществена поръчка за изработване на планове за управление на защитени територии, с Възложител РИОСВ-Бургас

П-Юнайтед, като водещ партньор в консорциум "Стратегическо планиране 2014" сключи договор за изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлица” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии” ("Вельов вир"), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на  поддържани резервати "Атанасовско езеро" и "Ардачлъка“, с девет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Разработване на план за управление на резерват „Силкосия”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”.

Обособена позиция № 2: „Разработване на план за управление на резерват „Узунбуджак”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”.

Обособена позиция № 3: „Разработване на план за управление на резерват „Витаново”,  включително инвентаризация на горите и противопожарен план”.

Обособена позиция № 4: „Разработване на план за управление на резерват „Средока”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”.

Обособена позиция № 5: „Разработване на план за управление на резерват „Тисовица”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”.

Обособена позиция № 6: „Разработване на план за управление на резерват „Орлица”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”.

Обособена позиция № 7: „Разработване на планове за управление на резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Пясъчната лилия” и поддържан резерват „Водните лилии” ("Вельов вир"), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”.

Обособена позиция № 8: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро”.

Обособена позиция № 9: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”.

Обществената поръчка за изготвяне на планове за управление на горецитираните защитени територии се провежда в изпълнение на дейностите по проект DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013” по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по който РИОСВ-Бургас е бенефициент.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 30.04.2015 г.