Loading

ОБЯВА

27 Feb '15

Обществен достъп до Проекти на планове за управление на поддържани резервати „Пясъчната лилия“ и „Водните лилии“ („Вельов вир“) и проекти на актуализирани планове за управление на поддържани резервати „Атанасовско езеро“ и „Ардачлъка“

Във връзка с изпълнението на Договори № ОПОС-32/19.08.2014 г., № ОПОС-33/19.08.2014 г. и № ОПОС-34/19.08.2014 г., сключени между РИОСВ-Бургас и консорциум „Стратегическо планиране 2014“, с  водещ партньор П-Юнайтед ООД по проект: “Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ с номер DIR-5113325-13-110, по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обявяваме обществен достъп  до следните документи:

1. Проект на  план за управление на поддържан резерват „Пясъчната лилия“

2. Проект на план за управление на поддържан резерват „Водните лилии“

3. Проект на актуализиран план за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро“

4. Проект на актуализиран план за управление на поддържан резерват „Ардачлъка“

Становища по плана за управление може да изразите на:
e-mail: mail@p-united.org

До Консорциум “Стратегическо планиране 2014”, Адрес: 1756 София, бул. “Климент Охридски” 14, ет. 5

До РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3