Loading

ОБЯВА

12 Nov '14

Обществен достъп до Проект на план за управление на резерват „Бели Лом”

Във връзка с изпълнението на обособена позиция № 2 „Разработване на план за управление на резерват „Бели Лом” и разработване на план за управление на защитена местност „Ломия”, включително и изработване на специализирана карта“, на обществена поръчка по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с възложител РИОСВ-Русе и договор за изпълнение на цитираната обществена поръчка № ОПОС-22-УПРР от 30.04.2014 г., сключен между РИОСВ-Русе и „П-Юнайтед“ ООД, обявяваме обществен достъп  до следния документ:

Проект на план за управление на  резерват „Бели Лом”;

Становища по плана за управление може да изразите на:
e-mail: mail@p-united.org

До "П-Юнайтед" ООД, Адрес: 1756 София, бул. “Климент Охридски” 14, ет. 3, офис 301

До РИОСВ-Русе, Адрес: гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26