Loading

ПРОЕКТ

09 Jul '14

Доклад за Екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците

Националният план за управление на отпадъците подлежи на задължителна екологична оценка, съгласно чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

Във връзка с това, МОСВ прави публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Доклад за екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.“.

След разглеждане, оценяване на подадените оферти и класиране на участниците в обществената поръчка, МОСВ като Възложител, възложи на фирма „П-Юнайтед“ ООД като Изпълнител да извърши Екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.“.

Финансирането на проекта е осигурено по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“.